:
Щодо інциденту з власкором Українського радіо в Білорусі Павлом Шаройком

Щодо інциденту з власкором Українського радіо в Білорусі Павлом Шаройком

21 листопада 2017

Павло Шаройко працює у закордонній кореспондентській мережі Українського радіо (УР) з 2015 року. Із того часу і до 25 жовтня 2017 року Павло сумлінно виконував репортерську роботу, висвітлюючи найрізноманітніші теми на замовлення інформаційної служби Українського Радіо. Якість репортерської роботи Павла Шаройка не давала жодного приводу для претензій ані до змісту, ані до форми його репортажів (будь-хто може переконатися в цьому, прослухавши його сюжети та включення на сайті УР).

25 жовтня 2017 року за словами дружини Шаройка Олени, яка мешкала в Мінську разом із чоловіком та донькою, Павла було затримано білоруським Комітетом державної безпеки.

Закордонна частина інформаційної служби Українського радіо не потребує щоденного зв’язку з кожним із кореспондентів мережі. Завдання ставляться за потреби або в разі виникнення серйозного інформаційного приводу. У Мінську такими приводами останнім часом були: справа зниклого громадянина України Павла Гриба, переговорний процес Мінської групи, а також військові навчання "Запад 2017" (саме ці події і висвітлював Павло Шаройко для УР).

Саме тому відсутність зв’язку із кореспондентом не з’ясувалась миттєво, а коли така проблема постала - дружина попросила оформити чоловікові відпустку за "сімейними обставинами". Причину такого прохання жінка пояснила 17 листопада, напередодні діставшись Києва - адвокат, призначений затриманому державними органами Білорусі, попередив її про "підписку про нерозголошення".

Національна суспільна телерадіокомпанія України в той же день опублікувала інформацію, отриману від дружини Павла Шаройка, водночас направивши офіційні запити до Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України та Консульства України в Республіці Білорусь.

Всі подальші дії НСТУ були пов’язані з допомогою дружині Павла Шаройка, Олені, чоловік якої опинився за гратами, і яка залишилася без даху над головою, з 8-річною дитиною на руках без фінансової підтримки.

Щодо дій стосовно самого Павла Шаройка, то є межа, за якою можливості НСТУ щодо захисту власкора закінчуються і починається компетенція Держави в захисті громадянина України.

НСТУ припускає, що відсутність будь-якої офіційної реакції чи помітної активності держави в цій справі має свої резони, незрозумілі пересічним громадянам України. Разом з родиною Павла Шаройко телерадіокомпанія сподівається, що найближчим часом українська держава зробить все можливе для захисту свого громадянина та повернення його додому.

Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває на шляху реформ. Спадщина, яка дісталась НСТУ від 32-х державних телерадіокомпаній, є дуже важкою та часто нагадує поле, нашпиговане мінами уповільненої дії.

Але з самого початку свого створення в 2017 році НСТУ декларувала принципи, базовані на загальносвітових практиках журналістських стандартів, свободи слова та демократичних цінностях, і буде притримуватись їх за будь-яких обставин.

Тому Національна суспільна телерадіокомпанія України заявляє, що не має зі спецслужбами стосунків, які б виходили за межі офіційних, і не співпрацює з жодною з них. Завдання та місія суспільного мовника полягають в іншому.

Так буде й надалі.

Reference: incident with the staff correspondent of Ukrainian Radio Pavlo Sharoiko in Belarus

Pavlo Sharoiko has been working for the international correspondent network of Ukrainian Radio (UR) since 2015. From that time on and until 25 October 2017 Pavlo diligently performed his reporting duties, covering diverse topics as commissioned by the Information Service of Ukrainian Radio. The quality of Pavlo’s reporting work raised no claims either for the content or the form of his reports (anyone can check this by listening to his stories and broadcasts on the UR website).

On 25 October 2017, Pavlo was arrested by the State Security Committee of Belarus, as explained by his wife Olena who lived in Minsk together with her husband and daughter.

The International Department of the Information Service of Ukrainian Radio does not need daily communication with each correspondent of its international network as tasks are set when needed and subject to a serious newsworthy event. Recently, such events in Minsk included the case of the missing citizen of Ukraine Pavlo Hryb, the Minsk Group negotiation process and the military exercise West-2017 (these are the latest events covered by Pavlo Sharoiko for UR).

For this reason, the unavailability of communication did not become clear immediately, and when this problem arose, his wife requested leave "for family reasons" for her husband. Olena explained the reason for that request on 17 November, shortly after she arrived in Kyiv. The lawyer appointed for the detainee by the Belorussian state agencies warned her about the "non-disclosure pledge".

JSC "UA: PBC" published the information received from Pavlo Sharoiko’s wife on the same day, in the meantime sending official requests to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Security Service of Ukraine and the Consulate of Ukraine in the Republic of Belarus.

All further actions of JSC "UA: PBC" were related to assistance for Olena, Pavlo Sharoiko’s wife, whose husband happened to be in jail and who got dishoused, with an eight-year old child and no financial support.

Regarding the actions in respect of Pavlo Sharoiko, there is a limit where the abilities of JSC "UA: PBC" to defend its staff correspondent end and the competence of the State to defend a citizen of Ukraine starts.

JSC "UA: PBC" assumes that the lack of any official reaction or noticeable activity of the State in this case has its reasons that are unclear to ordinary citizens of Ukraine. Together with Pavlo Sharoiko’s family, JSC "UA: PBC" hopes that the State of Ukraine will do everything in its power as soon as possible to protect its citizen and ensure that he comes back home.

Public Broadcasting Company of Ukraine is on the way of reforms. The legacy received by JSC "UA: PBC" from 32 state broadcasters is very complicated and often reminds a field full of delayed-action bombs.

Nevertheless, since its very establishment in 2017, JSC "UA: PBC" has declared the principles based on the global practices and journalistic standards, freedom of speech and democratic values, and will pursue them under any circumstances.

Therefore, Public Broadcasting Company of Ukraine hereby declares that JSC "UA: PBC" has no relations with any special services that would go beyond official and does not cooperate with any of them since the remit and the mission of the Public Broadcaster are different.

This is the way it will be in the future as well.


Читайте також: